Õppekorralduse alused

Meisterpagar.ee

Kodulehe https://meisterpagar.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Kondiitrimaailm OÜ (registrikood 14395798), asukohaga Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Rattasepa tee 1-1, 61709

Üldsätted
 • Meisterpagari koolitusklass (edaspidi täiendkoolitusasutus) on asutatud Kondiitrimaailm OÜ poolt ning asub aadressil Linnavere tee 3, Soinaste, 61709 Tartu maakond.
 • Õppetöö toimub järgmistes õppekavarühmades: Toiduainete töötlemine.
 • Täiendkoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Koolitustegevus toimub ruumides, mis on varustatud vajalike töövahendite ning seadmetega.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Õppetöö toimub eesti, inglise, või vene keeles.
 • Asjaajamiskeel on eesti keel.
 • Õpingute alusdokument on õppekava. Õppekava ja selle muudatused õppekavas kinnitab koolituskeskuse juht.
 • Kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite omandamist, väljastatakse õpilastele tunnistus. Eelduseks on aga kõigi õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundite teadmine vähemalt miinimumtasemel.
 • Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse juht ja  juhatus.
Isikuandmete kogumine ja töötlemine
 • Koolituskeskus kogub õppurite kohta järgmisi andmeid:
  • nimi;
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
  • isikukood (vajalik tunnistuse/ tõendi jaoks;
 • Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 • Iga koolituse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning saavad teha ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.
Õppurite koolitusele vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. Vaidluste ja kaebuste lahendamine.
 • Täiendkoolitusasutusse võivad õppima asuda täiskasvanud õpilased alates 18. eluaasta vanusest.
 • Erandjuhtudel (erinevatele sihtgruppidele suunatud koolitused) võivad osaleda ka nooremad.
 • Iga õppekava juures on välja toodud õppima asuja eelnev haridustaseme nõue.
 • Õppur võetakse koolitusele vastu isikliku sooviavalduse, koolituspartneri registreerimisteate või firma koolitustellimuse alusel.
 • Koolitusele vastuvõtmist tõendab koolituse vastutav korraldaja ja õppija või kliendifirma või kliendi rahastaja esindaja poolt allakirjutatud või isiklikult meiliaadressilt saadetud registreerimisleht, koolitatava rahastajate poolt väljastatud kinnituskiri või leping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestvus.
 • Juhi otsusel on õppur võimalik kursuselt välja arvata, juhul kui:
  – tuvastatakse ebaväärikas käitumine;
  – puudub mõjuv põhjus õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmiseks, seejuures tasutud osa on täienduskoolitusasutusel õigus mitte tagastada;
  – õppija avaldab ise selleks soovi;
  – kursus lõpeb.
 • Kui õppija ei nõustu juhataja otsusega täiendkoolituskeskusest väljaarvamise kohta, võib ta esitada kaebuse kooli juhatajale 10 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Juhatajal on kaebuse lahendamiseks aega 30 päeva alates selle esitamisest.
 • Õppekava täitmisel loetakse kursus läbituks.
 • Õppekava juhil on õigus kohandada individuaalset õppekava, sh rakendada õppija varasemat õpi- ja töökogemust ehk VÕTA põhimõtteid ning vähendada vastavalt eelteadmistele ja kogemustele õppija ja/või rahastaja soovil koolituskursuse mahtu. Vähendatud mahuga teemad kooskõlastatakse nii, et tagatakse õpiväljundite saavutamine.
 • Kursuse ja õppekava läbimist tõendab täiendkoolitusasutuse tõend või tunnistus.
Täiendkoolituse õppetasu maksmise tingimused ja kord
 • Tasuliste koolituste, õppekursuste- ja päevade ning koolitusürituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab ja kinnitab täiendkoolitusasutuse juht iga tellimuse ja avatud kursuse kohta eraldi järgides vajadusel õppegruppide täituvuse astmest lähtuvat paindliku hinnakalkulatsiooni põhimõtet. Selle eesmärk on tagada õpperühma miinimumarvu täituvus ning ennetada koolituse ära jäämist. Vajaduse korral lepitakse osalejatega kokku koolituse edasilükkumine, et saavutada vajalik miinimum osalejate arv.
 • Koolil on õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka järelmaksuna mitmes jaoks.
Koolitusest loobumine ja puudumine

Koolitusest loobumise korral tuleb viivitamatult võtta ühendust täiendkoolitusasutusega telefoni, või e-maili teel. +372 534 559 43 või info[at]meisterpagar.ee Koolitusel mitteosalemisest ette teatamisel pakume võimalust osaleda teisel koolitusel. Kui taganete osalemisest 3 päeva enne ürituse toimumist, siis tagastame 50% maksumusest. Kui õppija on sõlminud koolituslepingu õppetasu maksmiseks mitmes osas, aga katkestab koolituse enne lõplikku õppetasu tasumist, on Koolitajal õigus nõuda koolituse katkestamise tasu, mis moodustab 20% kursuse lõplikust hinnast. Kui osaleja puudub tunnist, siis õppetasu ei tagastata ja osalejale tundi järele ei tehta.